Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói mua sắm "Mua bảo hiểm kết hợp con người từ 01/10/2023 đến 30/09/2024" như sau:

- Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Bảo Việt Hải Dương với tổng giá trị là 600.930.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 00 giờ 00 phút ngày 01/10/2023 đến 23 giờ 59 phút ngày 30/09/2024.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25