Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

slidenew2

03/05/2016 12:00:00 SA

Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm đá Silic năm 2016 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2015 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 22/6/2016 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.

slidenew2

02/05/2016 12:00:00 SA

Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm Búa đập đá vôi PP-2533 (A1M01+A2M01), kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2015 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 06/6/2016 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.

slidenew2

01/05/2016 12:00:00 SA

Hiện nay, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm xít than năm 2016 phục vụ sản xuất, kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp gửi bản chụp đăng ký kinh doanh, bản chụp báo cáo tài chính năm 2015 (bản nộp cục thuế), bản chụp một số hợp đồng tương tự (có đóng dấu sao y bản chính của nhà cung cấp) về phòng Vật tư và Chuỗi cung ứng chậm nhất là ngày 10/6/2016 để Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xem xét gửi Hồ sơ yêu cầu chào giá.